Wat we doen

Wat we nastreven

De OAR Centrum maakt zich er sterk voor dat met de belangen en de positie van ouderen rekening wordt gehouden in de beleidsontwikkeling door de gemeente, het stadsdeel en relevante organisaties, vooral op de terreinen van welzijn, gezondheid en woningbouw.
Wij maken studie van de diverse onderwerpen vanuit deze specifieke invalshoek en bouwen daarbij op deskundigen en op ervaringsdeskundigheid.

Hoe we het aanpakken

De OAR Centrum stelt adviezen op, is afgevaardigd in klankbordgroepen en een cliëntenraad, spreekt in bij raads- en commissievergaderingen van de centrale stad en stadsdelen en organiseert bijeenkomsten en symposia.
Door middel van jaarverslagen leggen wij verantwoording af over onze werkzaamheden.

Jaarverslagen
Adviezen en Reacties

Waar we vertegenwoordigd zijn

De OAR Centrum neemt deel aan het Netwerk van Ouderen Advies Raden (NOAR), waar onderwerpen aan de orde komen die het stadsdeel overstijgen en voor ouderen in de gehele stad belangrijk zijn.
Ook zijn leden van de OAR Centrum lid van het Wmo-platform Stadsdeel Centrum.